Actueel

Wij houden u graag op de hoogte. Lees meer over interessante voorbeelden en volg de ontwikkelingen rondom de Landschapsdeal Noordoost Twente hier.Seizoen voor beheer landschapselementen


Het beheer van houtwallen vindt jaarlijks plaats in de periode van september tot en met april. Voorafgaand vragen grondeigenaren een kapvergunning aan. Zodra een vergunning is verleend, wordt dit vermeld in de Huis-aan-Huiskrant en op de website van het vergunningenloket van de gemeente en provincie. Deze staan vermeld op deze website.

10 oktober 2022
Op naar 10% landschapselementen in het landelijk gebied

Op 28 september 2022 is het Aanvalsplan Landschap gelanceerd. Doel is om 10% van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen. In 2030 moet de helft van deze ambitie zijn gerealiseerd. Uiterlijk in 2050 moet het groen-blauwe raamwerk klaar zijn. Als cruciale randvoorwaarde om dit mogelijk te maken is tot 2030 7,5 miljard nodig. Beheervergoedingen moeten langjarig worden zeker gesteld. Het Aanvalsplan verhoogt de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap en draagt significant bij aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen.Lees verder
1 juni 2022
Pluim uitgereikt voor onderhoud houtwallen


Vandaag heeft wethouder Harry Nijhuis vanuit de Landschapsdeal Noordoost Twente een pluim uitgereikt aan Walter Wigger en zijn “zaagmannen”. Samen onderhouden zij, in overleg met grondeigenaren, een groot aantal houtwallen in onze gemeente en zorgen zij ervoor dat ons unieke landschap behouden blijft.De natuur in Noordoost Twente is prachtig. Het glooiende coulisselandschap van Noordoost Twente is uniek, met onze typische houtwallen, houtsingels, beekdalen en poelen. Het is dan ook belangrijk dat we onze natuur goed beheren en onderhouden. Door ons als gemeente aan te sluiten bij de Landschapsdeal willen we samen met belangenorganisaties, het Waterschap en de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen laten zien dat we dat met veel aandacht en zorg doen. Walter en zijn zaaggroep dragen hier op een mooie manier hun steentje aan bij!

Foto:Nico Kloek
17 januari 2022
Nieuwe subsidieregeling voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer


Sinds 2020 zetten de provincie Overijssel en Landschap Overijssel zich in om groepen inwoners enthousiast te maken om het landschapsbeheer in eigen omgeving te organiseren en uit te voeren. Om hiervoor subsidie aan te vragen, was het nodig om een bidbook te maken waarin het landschapsbeheer voor de periode van 20 of 30 jaar werd beschreven. Om meer initiatieven in het landschap te ondersteunen is de subsidieregeling kleinschalig streekeigen landschapsbeheer opgezet. Deze regeling richt zich op startende groepen en verschillende niveaus van streekeigen landschapsbeheer.


Lees verder
2 juli 2021
Pluim voor duurzaam beheer landschap


De Landschapsdeal Noordoost Twente reikt diverse pluimen uit aan ondernemers en particulieren voor het behouden en versterken van houtwallen en andere landschapselementen. Bovendien dragen zij op deze wijze bij aan de natuur-, klimaat en/of waterdoelen in onze regio. Dat vinden we een compliment waard! Ondernemer Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam de eerste pluim van de Landschapsdeal Noordoost Twente in ontvangst. Kent u een locatie die in aanmerking komt voor een pluim? Laat het ons weten.


Lees verder
30 juni 2021
Beheer van landschap is niet voor niets


De Rekenkamer Oost Nederland heeft het effect van beheer van landschapselementen onderzocht. Hieruit blijkt dat de biodiversiteit verbetert en het landschap beter behouden blijft, als het beheer van het landschap ondergebracht is in een beheercontract. Maar het moet nog beter. Met de huidige inzet is een groei in effect niet te verwachten en daalt het zelfs op termijn.


Lees verder
25 juni 2021
Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)


Op 25 juni 2021 is een akkoord bereikt over de verdeling van het Europese budget voor de landbouw. Vanaf 2023 krijgen agrarisch ondernemers een deel van de subsidie pas als ze aan de slag gaan met duurzaamheid. Eerst is dat 20%, later 25%.


Lees verder
24 juni 2021
Motie langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer


Op 24 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de motie van Derk Boswijk (CDA) aangenomen. Hierin is gevraagd om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om meer gebruik te maken van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. Voor 1 oktober 2021 worden de eerste vervolgstappen verwacht.


Lees verder
20 mei 2021
Webinar ‘De Toekomst van onze Boerennatuur’ op 26 mei


Op 26 mei 2021 van 15:30-16:30 uur organiseert BoerenNatuur een webinar over ‘De toekomst van onze boerennatuur’. Aanleiding voor dit gesprek is de Lerende Evaluatie ANLb die demissionair Minister Schouten op 31 maart naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tijdens het webinar gaan we dieper in op de vraag wat nodig is om samen te werken aan het verder versterken van onze boerennatuur. Dat doen we met deelnemers die vertellen wat zij nodig hebben om meer te kunnen doen; met collectieven; en met onze ketenpartners in het ANLb zoals de provincies en LNV. Anita Pijpelink, gedeputeerde van de provincie Zeeland en landelijk portefeuillehouder ANLb zal vertellen wat de provincies zien als mogelijkheden om meer te kunnen doen voor ons boerennatuur. Maar ook met andere partners die we hard nodig hebben zijn er op 26 mei bij, zoals Friesland Campina, Vogelbescherming Nederland en LandschappenNL met zowel vrijwilligers als gronden.

Aanmelden kan via info@boerennatuur.nl onder vermelding van je naam en organisatie.

11 maart 2021
Cursus duurzaam landschapsbeheer is beschikbaar


De presentatie en de opname van de online training over duurzaam landschapsbeheer in Noordoost Twente georganiseerd is beschikbaar. In verband met corona was de training online. We hopen later dit jaar nog een veldexcursie of training in het veld te organiseren.


Lees verder
22 februari 2021
Uitnodiging cursus Duurzaam beheer landschapselementen


Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Landschapsdeal Noordoost Twente een online training over duurzaam landschapsbeheer in Noordoost Twente. In verband met corona is de training online. We beseffen dat dit niet ideaal is. We hopen dat we later dit jaar alsnog het veld in kunnen, maar voor nu dus digitaal.
Aanmelden voor de cursus Duurzaam beheer landschapselementen kan via info@landschapsdeal.nl.

19 februari 2021
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 18 februari 2021 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. De bijeenkomst is binnenkort te volgen op deze website. Voor nu stellen we de presentatie alvast beschikbaar.

Lees verder
4 februari 2021
Uitnodiging bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 18 februari 2021 van 19.30 – 21.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats over verduurzaming van de landbouw en de kansen voor duurzaam beheer van het coulisselandschap in Noordoost Twente. We besteden aandacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer. Komt u ook?

Lees verder
4 november 2020
Bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 3 november 2020 organiseerde de landschapsdeal Noordoost Twente een informatiebijeenkomst over het ontstaan van het landschap en duurzaam landschapsbeheer.

Lees verder
3 november 2020
Werkzaamheden Losserse Elsbeek en Kloosterhuizerbeek gestart


Waterschap Vechtstromen wil de waterkwaliteit verbeteren van de (Losserse) Elsbeek en Kloosterhuizerbeek. Hierbij is de schaduwwerking van de houtwallen langs de beek van groot belang. De werkzaamheden zijn op 3 november 2020 gestart en duren enkele maanden.

Lees verder
26 oktober 2020
Programma informatiebijeenkomst 3 november a.s.


Op 3 november 2020 vertellen Harm Smeenge (Unie van Bosgroepen) en Martin Degen (Landschap Overijssel) meer over het ontstaan van het unieke coulisselandschap van Noordoost Twente en het belang van duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels.

Lees meer over het programma
7 oktober 2020
Informatiebijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente


Op 3 november 2020 om 19.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden over de Landschapsdeal Noordoost Twente. De bijeenkomst is voor eigenaren en beheerders van landschapselementen, maar ook voor de inwoners van Noordoost Twente die trots zijn op hun leefomgeving.

Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 3 november’.

Lees verder
25 september 2020
Partners Noordoost Twente ondertekenen Landschapsdeal


Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ondertekenden vandaag de Landschapsdeal Noordoost Twente. Een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning. Zo dragen we bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.

Lees verder
Landschapsdeal Noordoost Twente binnenkort van start


De Landschapsdeal Noordoost Twente zet zich in voor duurzaam beheer van houtwallen en andere landschapselementen in Noordoost Twente. Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen bundelen hun krachten.De partners zetten zich in voor duurzaam beheer dat bijdraagt aan behoud van het unieke landschap, meer biodiversiteit, een bijdrage aan de klimaatopgave en waterkwaliteit, maar ook voor een eerlijke beloning, goede voorlichting, advies en ondersteuning voor betrokkenen die het landschap beheren. Dat zijn de eigenaren van de landschapselementen. In de praktijk zijn dat veelal de agrarisch ondernemers en landgoedeigenaren. Eind september vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats om de samenwerking te bekrachtigen.
Start kapseizoen 
[nieuwsbericht volgt eind september]

Lees verder
Ondertekening Landschapsdeal Noordoost Twente
Op .. september 2020 hebben bestuurders van de partnerorganisaties de Landschapsdeal Noordoost Twente ondertekend. Daarmee geven zij het startsignaal voor een. Samen zetten we ons in voor:
-Duurzaam beheer van houtwallen en andere landschapselementen in Noordoost Twente
-Steun en advies voor beheerders landschapselementen
-Een eerlijke beloning voor landschapsbeheer
-Een goede voorlichting over duurzaam beheer van landschapselementen

Lees verder