Kenmerken van het Beekdallandschap

 

 Lager gelegen gronden rondom (vroegere) waterlopen

 

 Open structuur in delen van huidig beekdal Dinkel

 

 Veel variatie door doorsnijding landschap

 

 Kleinschaliger, meer gesloten beekdal langs kleinere natuurlijke waterlopen

 

Beperkt of geen beekdallandschap bij gegraven watergangen (sloten en kanalen)


Het beekdallandschap staat binnen het cascobeleid hoog op de ladder om het kleinschalige landschap te versterken. De houtwallen bevatten soorten beplanting die uniek is in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. Het herstel van houtwallen willen we dan ook zorgvuldig uitvoeren. Binnen deze landschapselementen is veel aandacht voor biodiversiteit en de inheemse beplanting. Hierbij is aandacht voor de gelaagdheid en variatie in de houtwallen. Herstel van deze landschapselementen draagt bij aan de biodiversiteit, bescherming van soorten en de bossenstrategie (vasthouden van CO2).
Bovendien zijn de landschapselementen in het beekdal van belang om de waterkwaliteit te verbeteren. De schaduwwerking van houtwallen langs de watergangen voor verkoeling. Dat is goed voor de kwaliteit van het water, maar ook voor de soorten die in het water leven.

Op de historische kaart is de strook van het beekdal nog goed herkenbaar: